لوازم دریل واگن و جامبو

قطعات جامبودریل چکش

انواع قطعات جامبو.دریل وچکش

لوازم فیدجامبو

لوازم فیدجامبو

پیستون چکش1838-1238

پیستون چکش۱۸۳۸-۱۲۳۸

لوازم هیدروموتور

لوازم هیدروموتور

قطعات جامبو.دریل وچکش

انواع قطعات جامبو-دریل وچکش

قطعات جامبو-دیرل وچکش

انواع قطعات جامبو-دیرل وچکش

قطعات جامبو.دیرل وچکش

انواع قطعات جامبو -دیرل وچکش

پیستون چکش های حفاری

انواع پیستون چکش های حفاری۱۸۳۸-۱۲۳۸

چوک بوشینگ

چوک بوشینگ

آکوماتوربرگشت چکش1838

آکومالاتوربرگشت چکش۱۸۳۸

کانکشن ورودی روغن چکش

کانکشن ورودی روغن چکش۱۲۳۸

فلاشینگ هد۱۸۳۸-چوک بوشینگ۱۸۳۸

کانکشن پلیت چکش

کانکشن پلیت چکش اطلس

گایدپیستون چکش اطلس

گایدپیستون چکش اطلس

گایدهدچکش

گایدهدچکش

بوشن دنده روتیشن

بوشن دنده روتیشن۱۲۳۸-۱۸۳۸

فلاشینگ هد538

فلاشینگ هد۵۳۸

بوش جلوهد500-گایدپیستون

بوش جلوهد۵۰۰-گایدپیستون۵۶۰

درایوچکش1838-1238

درایوچکش۱۸۳۸-۱۲۳۸

چکش1840

چکش۱۸۴۰

سوپاپ ضربه538-500

سوپاپ ضربه۵۳۸-۵۰۰

لاستیک سنترلایزر

لاستیک های سنترلایزر

دنده زیرپلوس1238-1838

دنده زیرپلوس۱۲۳۸-۱۸۳۸

دنده روتیشن1238-1838

دنده روتیشن۱۲۳۸-۱۸۳۸

اچاررادگیردریل واگن

اچاررادگیردیرل واگن