حفاری


تونلسازی با روش فورپولینگ

از فورپولینگ در سازه های زیرزمینی بالاخص در مناطق شهری و یا هر منطقه ای که دارای زمین هایی با ساختارهای سست، ریزشی، خرد شده و با روباره کم استفاده می شود و این روش بر پایه حفر چال و نصب لوله در آن ایجاد شده است.

در مناطق شهری به خاطر محدودیت های ترافیکی و برنامه ریزی، اغلب تونل ها در اعماق کم ساخته می شوند و همچنین این تونل ها باید به گونه ای ساخته شوند که کمترین تغییر و مزاحمت را در سطح زمین بوجود آورند.
به همین دلیل فورپولینگ به روشی محبوب میان کارفرمایان و پیمانکاران تبدیل شده است و از آن در نگهداری جبهه کار در زمان حفاری استفاده می شود.

سرمته پنجه ای

سرمته پنجه ای

سرمته پیچی

سرمته پیچی

کوپلینگ راد

کوپلینگ راد

متقاب

متقاب

بغل تراش

بغل تراش

رادDTH

رادDTH

رادجامبویی

رادجامبویی

رادDTH

رادDTH

رادDTH

رادDTH

سرمته نمونه گیری وایرلاین

سرمته نمونه گیری وایرلاین

راد دریل واگن

راد دریل واگن

راد حفاری DTH

راد حفاری DTH

راد حفاری روتاری

راد حفاری روتاری

انواع سرمته

سرمته ساچمه ای دیرل واگن وجامبودریل

انواع سرمته

انواع سرمته

سرمته DTH

سرمتهDTH

سرمته فورپلینگ

سرمته فورپلینگ

رینگ فورپلینگ

رینگ فورپلینگ

سرمتهDTH

سرمتهDTH

راکبیت

راکبیت

سرمتهPDC

سرمتهPDC

سرمتهDTH

 

انواع سرمتهDTH

هدکربارل وایرلاین

هدکربارل وایرلاین

انواع شانگ

انواع شانگ